National Alcohol & Liquor Factory

Other Notice

Other Notice

ብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ የሥነምግባር መከታተያ ክፍል

 

የኃብት ማሳወቅና ማስመዝገብ ያስፈለገበት ዋና ዋና ምክንያቶች፡- 

 

  • ሙስና ለመከላከል እና ተፈጽሞ ሲገኝም ለምርመራ ተግባር ለማዋል፣

 

  • የግልጽነትና የተጠያቂነት አሰራር ሥርዓትን ለመፍጠር፣

 

  • ያልተገባ ጥቅም የሚገኝበትን አሠራር አስቀድሞ ለመከላከል እና የጥቅም ግጭትን ለማስወገድ፣

     

  • ያላቸው ሀብትና ንብረት የመንግስት ስልጣንና ኃላፊነታቸውን አላግባብ በመጠቀም ያፈሩት መሆን አለመሆኑን ለመለየት፡፡                                                            

 

 

 

                                                                          

 

ምንጭ፡- የፌዴራል የሥነምግባር  እና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን

                        የሀብት ማሳወቅና ማስመዝገብ

                                                     ህዳር 2013 ዓ.ም /ብሮሸር/

 1,021 total views,  1 views today

Contact Us

Mexico Square Behind Addis Ababa Technical College & Mekanissa
info@nalf.com.et, national.alcohol@gmail.com
+251 115 516 999 / +251 115 516 190
+251 115 513 299

Our Location